2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Diplomová práca

Vyvrcholením študijného úsilia na Lekárskej fakulte UK je vypracovanie záverečnej práce. Jej obhájenie spolu s úspešným absolvovaním štátnych skúšok je métou, zakončujúcou jednu z etáp prípravy na povolanie lekára. Napísanie kvalitnej diplomovej práce vyžaduje schopnosť myslieť v širších súvislostiach, vyššiu úroveň samostatného tvorivého prístupu ako aj vlastný teoretický a praktický prínos. Nakoľko sa väčšinou jedná o prvú samostatnú odbornú prácu takéhoto rozsahu, treba venovať náležitú pozornosť príprave na jej vypracovanie, vlastnému písaniu ako aj obhajobe.
Témy diplomových prác pre 4. ročník sú zverejňované príslušnými ústavmi a klinikami vždy v zimnom semestri daného akademického roku (spravidla koncom novembra). Všetky informácie týkajúce sa zadávania tém diplomových prác nájdete na stránke www.fmed.uniba.sk v sekcii Štúdium/Zadanie diplomovej práce.
Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 7/2011 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave). V ňom nájdete všetky dôležité údaje týkajúce sa formálnej úpravy diplomových prác (rozsah a štruktúra práce, typ písma, typ riadkovania, ako citovať, atď.). Informácie o odovzdávaní a obhajobe záverečných prác sú pravidelne obnovované na stránke LF UK v sekcii Štúdium/Odovzdanie a obhajoba diplomovej práce.

Ako postupovať pri písaní záverečnej práce

NÁPLŇ

HODNOTENIE

4. ročník

zimný semester (január)

Prihlásenie sa na tému, inštrukcie od školiteľa

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny

letný semester

Literárny rešerš, teoretická časť práce, plán riešenia

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny

5.ročník

zimný semester

Metodika, tvorba databázy
(pacienti, chorobopisy)

Školiteľ z 2. detskej kliniky

letný semester

Štatistické zhodnotenie, prvé výsledky

Školiteľ z 2. detskej kliniky

6.ročník

zimný semester

Zosumarizovanie výsledkov, diskusia, záver

Školiteľ z 2. detskej kliniky

letný semester
(marec, jún)

Odovzdávanie, obhajoba práce

 Školiteľ, oponent, komisia obhajoby