2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Výučba je zameraná na osvojenie si morálno-etických princípov komunikácie s deťmi a ich rodičmi, na rozvoj schopností pri riešení klinických problémov a na získanie poznatkov potrebných pre diagnostiku a iniciálnu liečbu najčastejších akútnych a chronických ochorení detského veku.

Počas týždňovej blokovej výučby majú jednotlivé stáže rôzne tematické zameranie (náplň stáží). V prvej časti stáže absolvujú študenti seminár k preberanej téme, druhou časťou je praktická aplikácia získaných poznatkov na lôžkových oddeleniach a v ambulanciách 2. detskej kliniky.

Výučba sa začína o 8:30 hod. Študentov si prídu vyzdvihnúť príslušní asistenti na 2. detskej klinike (4. poschodie). Od študentov sa očakáva, že na stáže prídu pripravení z danej problematiky, pretože teoretické vedomosti sú kľúčom k pochopeniu klinických prípadov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Počas blokovej výučby každý študent vypracuje, odovzdá a následne odprezentuje kazuistiku, ktorá sa skladá z anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych výsledkov, pracovnej diagnózy a podrobnej diferenciálno-diagnostickej analýzy. Práve tá má tvoriť najrozsiahlejšiu a najdôležitejšiu časť práce.

Cieľom výučby pediatrie vo 4. ročníku je:
– rozvíjať komunikačné schopnosti s deťmi, dospievajúcimi a ich rodičmi, čo umožní získať kompletné a presné anamnestické údaje
– nadobudnúť základné poznatky o raste a vývoji a ich klinickej aplikácii od narodenia do 18. roku života
– získať vedomosti o výžive dieťaťa a o očkovaní
– ovládať základné poznatky o diagnostike a liečbe najčastejších akútnych a chronických ochorení detského veku.

Osvojenie týchto vedomostí je nevyhnutné k absolvovaniu skúšky z pediatrickej propedeutiky ako aj k získaniu zápočtu. Otázky na ústnu skúšku nájdete v časti Na stiahnutie.

Oporúčaná literatúra:
Kapellerová A. a kol.: Propedeutika detského lekárstva, 2. vydanie. Univerzita Komenského, Bratislava, 2002, 292 s.

Kovács L., Podracká Ľ.: Pediatria – 1000 otázok a odpovedí, 1. vydanie. Osveta, Martin, 2003, 360 s.

Kovács L. a kol.: Pediatria, 1. vydanie. ARETE s.r.o., 2010, 412 s.