2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Cieľom 8-týždňovej blokovej výučby pediatrie v 6. ročníku je oboznámiť študentov so základnými praktickými problémami detského lekárstva a s psychosociálnymi následkami týchto problémov na deti a ich rodiny.

Priebeh dňa na oddelení
Počas pobytu na 2. detskej klinike sa majú študenti dostaviť ráno najneskôr do 8:00 hodiny a sú povinní ihneď sa hlásiť na sekretariáte kliniky. Potom sa prihlásia u lekára, ku ktorému sú pridelení na oddelení. Počas blokovej výučby budú študenti pracovať vo funkcii mladšieho sekundárneho lekára na detských oddeleniach (3 týždne), na detskej infekčnej klinike (1 týždeň), na klinike detskej dermatovenerológie (1 týždeň), detskej neurológie (1 týždeň), detskej kardiológie (1 týždeň) a detskej onkológie (1 týždeň). Očakávame od študentov, že strávia väčšinu času aktívnou prácou na oddelení: urobia vizitu u svojich pacientov, pomáhajú lekárom a sestrám (ktorí budú za túto pomoc nepochybne vďační), pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach. Študenti sú povinní denne sledovať pacientov, ktorých majú na starosti. Majú o nich viesť vlastné záznamy a vždy, keď je to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, RTG, USG). Samozrejmosťou je účasť študentov na rannej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Študenti absolvujú minimálne 2 nočné služby, na ktoré je potrebné sa zapísať vopred na sekretariáte kliniky. Nočná služba je od 15,00 do 20,00 v ambulancii urgentného príjmu (prízemie) alebo na oddelení podľa rozpisu, pričom každý študent absolvuje 1 službu v ambulancii a 1 službu na oddelení. Po príchode je študent povinný sa hlásiť u službukonajúceho lekára, ktorý mu na konci nočnej služby potvrdí jej absolvovanie na vopred predtlačenom formulári, ktorý si študent prinesie so sebou.

Súčasťou výučby sú aj každodenné semináre – témy budú vyvesené na oznamovacej tabuli pred sekretariátom.

Počas predštátnicovej praxe vypracuje každý študent podrobný chorobopis o pacientovi, ktorého sledoval. Táto práca predstavuje praktickú časť štátnej rigoróznej skúšky z pediatrie. Chorobopis sa má skladať z anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej diskusie a diferenciálnej diagnostiky prípadu. Okrem vytlačenej formy, ktorú študent odovzdá (v rozsahu 10-12 strán, písmo Times New Roman, riadkovanie 1,5), si pripraví aj prezentáciu vo fromáte .ppt (max. 10 slide-ov v trvaní 10 minút), ktorú odprezentuje počas seminárov. Prácu je potrebné odovzdať v dostatočnom časovom predstihu, aby ju príslušný lekár mohol ohodnotiť.

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, primeraná aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných vedomostí a zručností pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.