2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Vedecké projekty

Vedecké projekty  

APVV

 1. Mutačná analýza génov ovplyvňujúcich štruktúru a funkciu primárneho cília a ich význam pri autozómovo-dominantnej polycystickej chorobe obličiek. Vedecký projekt APVV. Roky riešenia 2015-2017. 

Štrukturálne fondy Európskej únie

 1. Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Kód ITMS: 26240220086, operačný program: OP Výskum a vývoj. Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
 1. Molekulárne-genetická analýza spoločensky závažných ochorení. Vývoj efektívnych diagnostických postupov závažných dedične podmienených ochorení (ÚMFG SAV, UK v Bratislave). Grantová schéma: Štrukturálne fondy Európskej únie ITMS kód. 26240220058. Roky riešenia 11/2010 – 10/2012.

Projekty MZSR

 1. Komplexná diagnostika a monitorovanie následkov protinádorovej liečby so zameraním na genetické aspekty toxicity cytostatík. Grantová schéma: Vedecký projekt Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). Roky riešenia: 1/2008 – 3/2013.
 1. Analýza DNA a identifikácia rizikových faktorov progresie renálneho ochorenia u pacientov s polycystickou chorobou obličiek. Grantová schéma: Vedecký projekt MZ SR. Roky riešenia: 2013-2015.
 1. Vedecký grant MZ SR: Sledovanie vplyvu génov, genómových a imunologických zmien u detí s dysreguláciou MAPK-RAS signálnej dráhy a predispozíciou k malignitám. 2012/21-UKBA-21, 2012-2015.
 1. Vedecký projekt MZ SR: Monitorovanie minimálnej reziduálnej choroby pri detských akútnych lymfoblastových leukémiách na molekulárnej úrovni. 2005/11-DFNsPBA-01, 2005-2006.
 1. Vedecký projekt MZ SR: Diagnostika a monitorovanie relevantných genetických zmien s cieľom predikcie relapsu pri detskej ALL. 2012/7-UKBA-7, 2012-2015.

Projekty VEGA

 1. Vedecký projekt VEGA: Chronický mikrozápal viscerálneho tuku a jeho úloha v rozvoji kardiovaskulárnych a kostných komplikácií u obéznych detí a u detí s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva. 1/1267/12, 2013.
 1. Vedecký projekt VEGA: Skríning a mutačná analýza Fábryho choroby a syndrómu hyper-IgD s periodickými horúčkami v slovenskej populácii. 1/4314/07, 2007-2009.
 1. Vedecký projekt VEGA: Polymorfizmy metylén-tetrahydrofolát reduktázy a riziko vrodených chýb srdca. 1/0593/11, 2012.

Liga proti rakovine

 1. Zavedenie metódy vyšetrenia chimérizmu pomocou real-time PCR a v subpopuláciách leukocytov po transplantácii krvotvorných buniek u detí s malígnym ochorením 2014.