2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikov

Kvalita a certifikáty

Kvalita a certifikáty

Prístrojová infraštruktúra laboratória: Laboratórium genetiky je priestorovo rozdelené do 5 častí podľa medzinárodných štandardov, čím sa eliminuje riziko kontaminácie a zabezpečuje sa vysoká senzitivita, špecificita a reprodukovateľnosť genetických analýz. Miestnosť na izoláciu nukleových kyselín je vybavená laminárnym boxom ochrannej triedy II. s HEPA filtrom, chladničkou, veľkokapacitnými mraziacimi boxami na uskladnenie a archiváciu biologického materiálu, termostatom s prívodom CO2, chladenými centrifúgami, vortexami a prístrojmi na meranie koncentrácie nukleových kyselín spektrofotometrom a fluorometrom.  Miestnosť na prípravu PCR je vybavená laminárnymi boxami pre sterilnú prípravu PCR reakcií, chladiacimi zariadeniami na uskladnenie reagencií, mikrocentrifúgami a vortexami. Miestnosť na prípravu reakcií po ukončení PCR je vybavená chladenými centrifúgami na purifikáciu sekvenačných produktov, mikrocentrifúgami, vortexami, chladiacimi zariadeniami na uskladnenie reagencií a prístrojom umožňujúcim elektroforetickú analýzu PCR produktov na čipe. Prístrojová miestnosť zahŕňa gradientové cykléry, štvorkapilárový sekvenátor a prístroj real-time PCR s High-resolution melting analýzou. Elektroforetická miestnosť je vybavená prístrojmi na elektroforetickú separáciu na agarózovom a polyakrylamidovom géli a dokumentačným systémom pre archiváciu výsledkov molekulových analýz. Pracovisko má v súčasnosti zavedené všetky molekulové techniky potrebné na realizáciu genetických vyšetrení (izolácia DNA, PCR, real-time PCR, sekvenačná analýza, elektroforetická separácia na agarózovom a polyakrylamidovom géli, elektroforetická separácia na čipe, skríningové metódy detekcie mutácií pomocou High-resolution melting a sekvenovanie novej generácie).

 

Personálna infraštruktúra laboratória: Pracovný tím laboratória tvoria skúsení zdravotnícky laboranti, medicínsko-technický laboranti a laboratórny diagnostici so špecializáciou v laboratórnej diagnostike genetických ochorení, ako aj v príprave zaradenia do špecializačného štúdia. Všetci vysokoškolskí pracovníci laboratória sú zaradení do postgraduálneho (PhD.) štúdia.

Výkonnými členmi výskumného kolektívu sú aj absolventi Lekárskej fakulty resp. Prírodovedeckej fakulty so zameraním na molekulovú genetiku.