Centrum porúch rastu

Centrum pre diagnostiku a liečbu porúch rastu

Náplňou práce centra je diagnostika porúch rastu u detí vo veku 0-19 rokov a ich liečba. Špeciálne problematike porúch rastu sa detskí endokrinológovia na II. detskej klinike LF UK a DFNsP venujú viac ako pol storočia. Endokrinologická ambulancia II.DK LF UK a DFNsP je vedúcim koordinačným centrom pre diagnostiku porúch rastu a liečbu rastovým hormónom. Centrum vykonáva diagnostiku porúch rastu ako aj syndrómov asociovaných so zníženým rastom – Turnerov syndróm, poruchy v SHOX géne, poruchy rastu pri kostných dyspláziách, Noonanovej syndróme ako aj pri iných chromozomálne podmienených syndrómoch (septo-optická dysplázia, Silver-Russellov syndróm, Aarskog-Scottov syndróm, Kallmannov syndróm, Fragilný X chromozóm, Klinefelterov syndróma a ďalšie), Prader-Williho syndrómom poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii a u detí narodených s nízkou pôrodnou hmotnosťou a/alebo dĺžkou.

V Centre je registrovaných 35% všetkých detí liečných rastovým hormónom na Slovensku a od roku 1994 je oficiálnym Centrom pre liečbu rastovým hormónom v detskom veku Centrum taktiež vykonáva konzultačné služby v rámci endokrinných ochorení detského veku pre ostatných endokrinológov a pediatrov z celého Slovenska.

Miesto prevádzkovania centra:
Endokrinologická ambulancia 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Limbova 1, 83340 Bratislava

Personálne zabezpečenie:
Vedúca centra a odborný garant: Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová,CSc., mim. prof.
Zástupkyňa vedúcej centra: MUDr. Zuzana Pribilincová,CSc.

Ostatné personálne zabezpečenie:
prof. MUDr. László Kovács,DrSc.,MPH, – klinická genetika
Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková,PhD., klinická genetička
MUDr. Eva Vitariušová,PhD,
Jana Gejgušová, odborná zdravotná sestra