Centrum na očkovanie

Centrum na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania

Centralizované poskytovanie špecializovanej zdravotníckej starostlivosti pre deti z Bratislavy a krajov západného Slovenska s dočasnými alebo aj trvalými kontraindikáciami očkovania pri určitých patologických stavoch.

Kontraindikácie sú u dieťaťa
a) imunokompromitovaného (primárne alebo sekundárne imunodeficientné stavy),
b) s neurologickými poruchami,
c) s nežiadúcimi reakciami po predchádzajúcom očkovaní,
d) so závažnými akútnymi ochoreniami v prípade rizika z omeškania,
e) vyžadujúceho hospitalizáciu počas výkonu očkovania,
f) so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi individuálny prístup k očkovaniu,
g) s úplnou alebo čiastočne neznámou anamnézou o očkovaní

Zameranie centra:

  • očkovanie v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti v indikovaných prípadoch (po posúdení závažnosti a príčinnej súvislosti nežiaducej reakcie po očkovaní)
  • vypracovanie individuálnych očkovacích schém, po konzultácií so špecialistami v príslušných odboroch, u pacientov imunokompromitovaných (s chronickými ochoreniami kardiovaskulárneho systému, pľúc, obličiek, GITu, CNS, s onkologickými a autoimunitnými ochoreniami, atopiou, metabolickými ochoreniami, po transplantácii krvotvorných buniek, srdca a pečene), u ktorých nie je možné vzhľadom k ich imunosupresívnej, imunomodulačnej liečbe, podávaniu krvných derivátov vykonávať očkovanie v riadnom očkovacom kalendári

Miesto prevádzkovania centra:
Pneumoalergologická ambulancia 2.detskej kliniky LF UK a DFNsP, Limbova 1, 83340 Bratislava

Personálne zabezpečenie:
Vedúca centra a odborný garant: MUDr. Zuzana Kuková- pediater, imunoalergológ

Ostatné personálne zabezpečenie:
MUDr. Jaroslava Duchoňová
Sestra : Marcela Nitschneiderová