PhD

Úvod

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania, môže prebiehať v dennej alebo externej forme. Študent v dennej forme dostáva štipendium, ale nemôže byť súčasne zamestnaný na viac ako polovičný úväzok. Študent v externej forme si štúdium hradí.

2. detská klinika LFUK a DFNsP ako špecializované pracovisko predstavuje motivujúce medicínske prostredie s dlhou tradíciou a širokou základňou pacientov. Genetické laboratórium poskytuje možnosti spojenia klasickej pediatrie s modernými vyšetrovacími metódami. Profesor MUDr. László Kovács, DrSc, MPH ako garant štúdia a jeho kolegovia predstavujú kolektív skúsených vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorí dosiahli nemalé úspechy na poli vzdelávania i medicíny. Pod ich vedením sa roky úspešne rozvíja celoslovenská, ale i zahraničná medziodborová spolupráca.

Základná charakteristika
Názov študijného programu: Všeobecné lekárstvo
Študijný odbor: 7. 1. 10 Pediatria
Stupeň: III. – doktorandský
Štandardná dĺžka štúdia (akademické roky): 5 rokov
Garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH