Pracovníci laboratória

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH (kovacs@dfnsp.sk)

Vedúci Oddelenia lekárskej genetiky

 • Vytvára koncepciu rozvoja oddelenia lekárskej genetiky
 • Zabezpečuje inováciu prístrojového a softvérového vybavenia
 • Vypracováva návrhy nových výskumných činností pre študentov a pracovníkov laboratória s cieľom urýchliť prenos moderných poznatkov vedy do experimentálnych cvičení a následne do klinickej praxe

RNDr. Katarína Hlinková (katarina.hlinkova@dfnsp.sk)

Laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike a odborný garant laboratória

 • Zodpovedá za kvalitu a odbornosť molekulovo-genetických vyšetrení
 • Podieľa sa na analýze renálnych a respiračných ciliopatií, ako aj na zavádzaní nových genetických vyšetrení
 • zodpovedá za internú a externú kontrolu kvality laboratóriá

Mgr. Slavka Požgayová (slavka.pozgayova@dfnsp.sk)

Medicínsko-technický laborant

 • Podieľa sa na molekulovo-genetickej analýze chimérizmu po alogénnej transplantácií krvotvorných buniek a vybraných typov zriedkavých dedičných metabolických ochorení
 • Zodpovedá za technickú prevádzku laboratóriá – inventarizáciu, objednávky reagencií a spotrebného materiálu

Mgr. Michaela Čižmárová (michaela.cizmarova@dfnsp.sk)

Molekulový biológ v príprave zaradenia do špecializačného štúdia

 • Podieľa sa na molekulovo-genetickej analýze syndrómov zo spektra RASopatií a mutovaných génov v RAS-MAPK signálnej dráhe s klinickými príznakmi a malignitami

Bc. Simona Sentiványiová (simona.sentivanyiova@dfnsp.sk)

Zdravotnícky laborant

 • Podieľa sa na príjme materiálu, izolácií a archivácií nukleových kyselín, dokumentácie a metódach PCR amplifikácie

Mgr. Anita Vaská (anita.vaska@dfnsp.sk)

Molekulový biológ a interný doktorand LFUK

 • Podieľa sa na výskume a diagnostike genetických prediktorov relapsu u detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou a na analýze epigenetických zmien v procese leukomatogenézy

Mgr. Agnes Barányivoá (agnes.baranyiova@dfnsp.sk)

Molekulový biológ a interný doktorand LFUK

 • Podieľa sa na výskume etiológie a diagnostike respiračných ciliopatií

Mgr. Tomáš Kerekanič (tomas.kerekanic@dfnsp.sk)

Molekulový biológ a interný doktorand LFUK

 • Podieľa sa na výskume a diagnostike dedičných metabolických ochorení