Všeobecné lekárstvo

Detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou zohráva významnú úlohu v organizácii výučby pediatrie pre študentov medicíny 4. až 6. ročníka. Stáže z pediatrickej propedeutiky sú zamerané na osvojenie si základných poznatkov o anamnéze a fyzikálnom vyšetrení dojčiat, detí a dospievajúcich s uplatnením týchto vedomostí pri spracovaní chorobopisu a pri stanovení pracovnej diagnózy. Cieľom výučby pediatrie je oboznámiť študentov so základnými praktickými problémami detského lekárstva a s psychosociálnymi následkami týchto problémov na deti a ich rodiny. Globálne pochopenie mechanizmu vzniku ochorenia a jeho manifestácie je dôležitým krokom k diagnóze a k plánovaniu prevencie. Základné informácie o vývoji dieťaťa a ochoreniach typických pre toto vekové obdobie tvoria súčasť všeobecného medicínskeho vzdelania budúcich lekárov bez ohľadu na ich ďalšiu špecializáciu.

Výučba pediatrie sa začína vo 4. ročníku pediatrickou propedeutikou a končí v 6. ročníku štátnymi rigoróznymi skúškami:

Pediatrická propedeutika

4. ročník, zimný semester

skúška: test + esejové otázky

Pediatria 1

4. ročník, letný semester

zápočet: test

Pediatria 2, 3

5. ročník, zimný/ letný semester

zápočet:ústna skúška

Letná prax

júl/august – 2 týždne (80 hodín)

zápočet

Štátnicová prax

6. ročník, 8 týždňov

štátna skúška

 

Podmienkou k udeleniu zápočtu je 100 % – ná účasť na stážach a úspešné absolvovanie zápočtového testu.

Kolektív Detskej kliniky sa na Vás teší na stážach a veríme, že Vás práca na oddelení zaujme a prinesie Vám nové poznatky z oblasti pediatrie!