Priebeh štúdia

Ako začať?

Témy dizertačných prác a informácie o podmienkach pre prijatie sú zverejňované najmenej dva mesiace pred termínom odovzdania prihlášok na dekanáte. Prijímacia skúška prebieha v knižnici 2.detskej kliniky za prítomnosti odbornej komisie. Pozostáva z dvoch častí: vedomosti z odboru a vedomosti o zvolenej téme (plán doktorandského štúdia, ciele a doterajšie skúsenosti). Súčasťou je test z anglického jazyka na Lekárskej fakulte, na základe ktorého je žiadateľ zaradený do kurzu angličtiny počas ďalšieho štúdia. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí uchádzača do 30 dní a výsledok oznámi písomne.

Priebeh štúdia

Školiteľ spolu s doktorandom zostavia plán štúdia, ktorý na začiatku školského roku odovzdajú odbornej komisii. Študent môže zároveň spolupracovať so školiteľom – špecialistom, čo umožňuje medziodborovú kolaboráciu. Školský rok začína zápisom v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK. Na konci každého akademického roka školiteľ predkladá ročné hodnotenie doktoranda s počtom získaných kreditov a s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča pokračovanie v štúdiu. Na školiacom pracovisku je doktorand v dennej forme štúdia súčasťou pracovného kolektívu a za svoju činnosť zodpovedá okrem školiteľa aj vedúcemu pracoviska, ktorý schvaľuje tiež čerpanie prázdnin a tvorivého voľna doktoranda po vyjadrení školiteľa.