Hodnotenie štúdia

Hodnotenie štúdia

Štúdium prebieha 4 rokov u interného a 5 rokov u externého doktoranda. Počas štúdia študent zbiera kredity potrebné na ukončenie ročníka (60 kreditov), ale aj celého štúdia (240 kreditov) a zaznamenáva ich do indexu. Kredity je možné získať zo študijnej/pedagogickej činnosti a vedeckej činnosti, ktorá by mala predstavovať väčšinu náplne štúdia (2/3 kreditov).

V pedagogickej časti možno získať kredity za absolvovanie predmetov a kurzov. Tieto je potrebné absolvovať v priebehu prvých dvoch rokov štúdia, čím je limitované získavanie kreditov za túto časť v ďalších rokoch štúdia. Výučba študentov v slovenskom a anglickom jazyku a liečebno-preventívna činnosť (20 kreditov) je tiež zaradená do tejto časti. Maximálny počet kreditov, ktoré je možné získať za tieto aktivity počas štúdia je obmedzený a preto je rozumné rozdeliť ich do jednotlivých rokov štúdia.

Vo vedeckej časti sú bodovo ohodnotené nasledované činnosti: abstrakt v karentovanom/nekarentovanom časopise, recenzovanom zborníku, vedecká práca v domácom alebo zahraničnom karentovanom/nekarentovanom časopise, vedenie grantu, citácia, aktívna účasť na konferencii, prednáška na odbornom seminári pracoviska, dizertačná práca prijatá k obhajobe. Pri publikácii/abstrakte v karentovanom časopise sa počet kreditov násobí.