Grant mladých

Grant Univerzity Komenského

Každý študent v dennej forme do veku 30 rokov sa môže uchádzať o udelenie Grantu Univerzity Komenského. Grant sa poskytuje na jeden rok zvyčajne vo výške 1000 – 1500 € (maximum 3000 €). Úspech dosiahne približne 50% študentov. Grant poskytuje financie na realizáciu projektu, materiálne zabezpečenie, či prezentáciu výsledkov na zahraničných fórach (do výšky 340 €). Výhodou pre študenta je aj ohodnotenie kreditmi (15). Žiadosť je potrebné podať do 10. januára v elektronickej podobe na stránke https://moja.uniba.sk/. Pozostáva z častí: anotácia, aktuálny stav problematiky, ciele, návrh riešenia, finančné nároky. S udelenými prostriedkami môže manipulovať len študent, ktorému boli pridelené a ten je za ne zároveň v plnej miere zodpovedný. Do 12. decembra je potrebné financie vyčerpať a podať správu o plnení plánu. Pri posudzovaní správ sa hodnotia najmä publikácie, ktoré by mali obsahovať odkaz na grant.