Dizertačná skúška

Dizertačná skúška

Dizertačnú skúšku – obhajobu minimovej práce musí študent denného štúdia absolvovať najskôr po 12 mesiacoch, najneskôr po 18 mesiacoch štúdia. Prihlásiť sa môže až po získaní najmenej 70 kreditov (v podstate už počas prvého ročníka, kedy sa body posledný raz sčítavajú), z toho 40 kreditov za vedeckú činnosť. Študent externej formy skúšku absolvuje najneskôr do 3 rokov. Skúška pozostáva z hodnotenia písomnej (minimovej) práce, ktorá obsahuje prehľad súčasného stavu problematiky z aktuálnej literatúry, hypotézy predkladaného výskumu a plán jeho riešenia. Školiteľom navrhnutý oponent vypracuje posudok na prácu, ktorý potom pri skúške prečíta spolu s otázkami. Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s akademickým titulom PhD.(alebo CSc.) alebo vedeckým titulom DrSc., ktorý nepôsobí na pracovisku školiteľa/doktoranda a nemá s ním spoločné publikácie. Súčasťou dizertačnej skúšky je overenie teoretických vedomostí z odboru. Okrem školiteľa a oponenta skúška prebieha pred odbornou komisiou, ktorá pri neverejnom hlasovaní musí nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o výsledku skúšky.

Dizertačná práca

O absolvovanie obhajoby dizertačnej práce môže študent požiadať po získaní 240 kreditov a publikovaní v 1 indexovanom a 1 karentovanom časopise ako prvý autor. Rozsah dizertačnej práce je 80 až 120 strán (bez obrázkov a tabuliek). Prácu je vhodné odovzdať s časovým predstihom, aj keď dekan dohliada aby sa obhajoba uskutočnila najneskôr do piatich mesiacov. Po prijatí žiadosti o povolenie obhajoby postúpi dekan žiadosť doktoranda odborovej komisii (15 dní). Odborová komisia sa vyjadrí, či dizertačná práca zodpovedá požiadavkám a navrhne dekanovi zloženie komisie (30 dní). Dekan vymenuje komisiu (30 dní) a zašle prácu oponentom na vypracovanie posudku (30 dní). Následne dekan postúpi žiadosť s posudkami predsedovi komisie (15 dní). Predseda komisie navrhne miesto a čas obhajoby (15 dní).

Žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:

– životopis

– dizertačná práca v štyroch vyhotoveniach

– kópie publikácií

– posudok organizácie, v ktorej bola vypracovaná dizertačná práca

– posudok školiteľa

– autoreferát

Oponentov vymenováva dekan na základe návrhu školiteľa spomedzi odborníkov v obore, ktorí nie sú zamestnanci rovnakej fakulty ako doktorand. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti doktor vied, alebo výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent významní odborníci vo funkcii hosťujúci profesor, alebo pracovníci s akademickým titulom PhD.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná a sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, členmi komisie pre obhajobu a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznatkoch a prínose dizertačnej práce. Prítomní musia byť aspon 2/3 z počtu členov komisie vrátane najmenej dvoch oponentov. Po predstavení doktoranda, ten stručne uvedie obsah, výsledky a prínos práce. Oponenti prednesú svoje posudky, doktorand sa vyjadrí k námietkam a odpovie na otázky. Pri pozitívnom výsledku dekan postúpi materiály rektorovi s návrhom na udelenie akademického titulu „philosophiae doctor“ – „PhD.