Špecializačná skúška

Špecializačná skúška

Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxe a predpísaných výkonov. Špecializačná skúška sa skladá z praktickej a teoretickej časti.

Praktická časť – písomné spracovanie a obhajoba kompletného chorobopisu pacienta, navrhnutie diagnostického postupu a liečby na základe vyšetrenia pacienta a analýzy výsledkov vyšetrení.

Teoretická časť sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktorá sa koná pred skúšobnou komisiou. Písomná časť sa vykonáva formou testu. Súčasťou špecializačnej skúšky je aj obhajoba špecializačnej práce, ktorej tému vypisuje školiteľ najmenej 1 rok pred dátumom skúšky.

Komisia pre špecializačnú skúšku

LF UK

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH – LF UK, Bratislava – garant
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. – LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc – LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc. – LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc. – LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová. CSc. – LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc. – LF UK, Bratislava
Mimo LF UK
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. – LF UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. – JLF UK, Martin
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc. – SZU, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc. – SZU, Bratislava
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD – LF Ostravskej Univerzity, Ostrava, ČR

Lektori

Lektori pre teoretickú časť

prof. MUDr. László Kovács, DrSc, LF UK, Bratislava – garant
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Oľga Červeňová, PhD., LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD., LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC, LF UK, Bratislava

Lektori pre praktickú časť

MUDr. Ľubomír Barák, LF UK, Bratislava
MUDr. Ivana Boďová, DFNsP, Bratislava
MUDr. Iveta Čierna, PhD., DFNsP, Bratislava
MUDr. Tomáš Dallos, PhD., LF UK, Bratislava
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková, PhD., DFNsP, Bratislava
MUDr. Jarmila Hornová, PhD., LF UK, Bratislava
MUDr. Zuzana Kuková, DFNsP, Bratislava
MUDr. Margita Luptáková, DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., LF UK, Bratislava
MUDr. Ľubica Tichá, PhD., LF UK, Bratislava
MUDr. Pavol Kunovský, LF UK, Bratislava
MUDr. Viera Vršanská, CSc., Detské kardiocentrum SR, Bratislava

Prihláška na špecializačnú skúšku (.pdf)
Špecializačná skúška – pokyny LF UK (.doc)