Špecializačná práca

Špecializačná práca

1. V priebehu špecializačného štúdia garant určí školencovi tému špecializačnej práce a to najneskôr 3 mesiace pred termínom špecializačnej skúšky.

2. K prihláške na špecializačnú skúšku školenec pripojí:

– písomnú špecializačnú prácu v štyroch vyhotoveniach + jedno vyhotovenie na CD alebo DVD

– kópie publikácií a iné doklady, ak nie sú súčasťou špecializačnej práce, sa pripájajú v jednom vyhotovení

3. Špecializačná práca sa predkladá v slovenskom jazyku.

4. Súčasťou špecializačnej práce je zoznam publikačnej a prednáškovej činnosti študenta.

5. Študent vypracuje prácu, ktorá musí byť prehľadná a štandardne štruktúrovaná. Rozsah špecializačnej práce je najmenej 25 strán normovaného textu. Štruktúra a citácie odbornej literatúry sú podľa normy STN 690. Práca sa predkladá v knihársky upravenej forme. Prílohou práce je aj jej vydanie na optických nosičoch typu CD, DVD.

6. Špecializačná práca sa archivuje na LFUK, obhajuje sa na pracovisku školiteľa za účasti oponenta.

7. Špecializačná práca má jedného oponenta, špecialistu v odbore, ktorého určí garant.

8. Odovzdanie špecializačnej práce je podmienkou pre pozvanie študenta na špecializačnú skúšku.

9. Obhajoba špecializačnej práce je podmienkou k účasti na špecializačnej skúške.