Rozsah teoretických vedomostí

Rozsah teoretických vedomostí potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

Uchádzač o špecializáciu v pediatrii musí mať rozsiahle a podrobné vedomosti v pediatrii a primerané vedomosti v súvisiacich odboroch:

 • znalosti z fyziologických vývinových procesov a ich variácie, základy anatomického a funkčného prenatálneho vývoja. Zhodnotenie stavu a vývoja novorodenca a novorodeneckej adaptácie. Preventívne skríningové programy.
 • rast, fyziologický rast a fyzický vývoj v dojčenskom veku, detstve a adolescencii,
 • varianty, vplyv genetických faktorov a faktorov prostredia, zmeny zloženia organizmu a anatomické zmeny závislé od veku, psychomotorický, kognitívny a sociálny vývoj, reč, puberta, behaviorálne aspekty a sexualita, špecifiká fungovania rodiny, znaky jej dysfunkcie, posúdiť jej možnosti pri ošetrovaní dieťaťa v rodine, správanie dieťaťa a jeho najčastejšie poruchy, citový vývoj a jeho možné poruchy.
 • starostlivosť o zdravé dieťa, jeho telesné funkcie, prostredie, spánok, špecifiká novorodenca, dieťa predčasne narodené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, psychosociálna starostlivosť, akútne a chronicky choré dieťa.
 • fyziológia výživy a kŕmenia nutričné požiadavky a odporúčania, výživa detí adolescentov, zloženie stravy pri akútnych a chronických chorobách.
 • znalosti v preventívnej a sociálnej pediatrii, v detskej psychológii, v imunizácii, hygienická problematika zdravých a chorých detí, faktory sociálneho prostredia, epidemiológia regiónu, programy zdravia, náhle úmrtia dojčiat, včasné poznanie porúch vývoja a závažných chorôb, prevencia nehôd a otráv, hospitalizované dieťa, interdisciplinárna tímová práca, znečistenie prostredia.
 • ovládať špecifiká profesionálnej komunikácie s detským pacientom a jeho zákonným zástupcom,
 • poznať práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie,
 • poznať všetky právne predpisy týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ovládanie základných pediatrických diagnostických a terapeutických postupov, zahŕňajúcich anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne metódy a zobrazovacie metódy, diferenciálnu diagnostiku v oblastiach zvládania:

urgentných stavov, neonatologickej problematiky, vrodených vývojových chýb, porúch výživy, malabsorpcií, chorôb pečene, chorôb dýchacích orgánov, vrátane cystickej fibrózy, bronchiálnej hyperreaktivity, vrodených a získaných chorôb srdca a ciev, imunodeficiencií, imunopatologických reakcií, alergií, atopie, reumatických ochorení, chorôb krvi, vrátane anémií, porúch hemokoagulácie, genetických ochorení, malformačných syndrómov, malígnych a benígnych nádorov, chorôb urogenitálneho systému, ochorení nervového systému, ochorení svalov, kostí a kĺbov, ochorení endokrinných žliaz, vrátane diabetes mellitus, dedičných metabolických porúch, infekčných ochorení, parazitárnych chorôb, zápalových a nezápalových kožných chorôb, základov rehabilitačnej liečby, psychologických, psychosomatických porúch, porúch správania, dorastového lekárstva, vrátane problematiky dospievania, sexuality a posudkovej činnosti.

Základné znalosti v príbuzných špecializačných odboroch:

 • detská chirurgia
 • pediatrická ortopédia
 • pediatrická gynekológia
 • pediatrická otorinolaryngológia
 • detská stomatológia
 • pediatrická oftalmológia
 • pediatrická neurológia
 • pediatrická psychiatria
 • pediatrická dermatovenerológia.