Rozsah a dĺžka praxe

Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

PRAX mesiace
prax na detskom oddelení, z toho 6 mesiacov vo výučbovom zdravotníckom zariadení vzdelávacej ustanovizne 28
jednotka intenzívnej starostlivosti detského oddelenia 1
anesteziologicko-resuscitačné oddelenie 2
oddelenie detskej infektológie 1,5
neonatologické pracovisko, z toho 1 mesiac na oddelení fyziologických novorodencov a 1 mesiac na pracovisku patologických novorodencov 2
ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast 4
chirurgia (oddelenie a ambulancia detskej chirurgie) 1
úrazová chirurgia (oddelenie a ambulancia) 1
otorinolaryngológia (oddelenie a pediatrická ambulancia otorinolaryngológie) 1
oftalmológia (oddelenie a pediatrická ambulancia oftalmológie) 0,5
dermatovenerológia (oddelenie a pediatrická ambulancia dermatovenerológie) 0,5
pracovisko laboratórnej medicíny alebo 0,5 mesiaca pracovisko hematológie a transfuziológie a 0,5 mesiaca pracovisko klinickej biochémie 1
pediatrická neurológia (oddelenie alebo ambulancia) 1
rádiologické oddelenie 1
pracovisko detskej onkológie 1
patologicko-anatomické oddelenie 0,5

 

* z toho aspoň 6 až 9 mesiacov na výučbovom pracovisku všeobecnej detskej kliniky u pracovníkov všeobecných detských oddelení, a 18 mesiacov u pracovníkov vysokošpecializovaných pediatrických oddelení a kliník.

Poznámka:

Program bol vyracovaný na základe vzorového programu 1) odsúhlaseného pracovnou skupinou Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre kategóriu lekár dňa 19. 4. 2005, 2) predloženého a odsúhlaseného Akreditačnou komisiou MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov dňa 26. 4. 2005 a 3) schváleného MZ SR dňa 28. 11. 2005.