Ako sa prihlásiť

Ako sa prihlásiť na špecializačné štúdium

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je úspešné ukončenie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ako aj odborná, zdravotná a etická spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve. Uchádzač sa zaraďuje do špecializačného štúdia podľa Nariadenia vlády SR č.296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Doklady potrebné k zaradeniu do špecializačného štúdia:

– žiadosť potvrdená a podpísaná navrhovateľom a žiadateľom
– vysokoškolský diplom (overená kópia)
– doklady o získaných špecializáciách / certifikátoch (overené kópie)
– doklad o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
– čestné prehlásenie, že uchádzač nie je zaradený do špecializačného štúdia na inej vzdelávacej inštitúcii, resp. v inom špecializačnom odbore
– v prípade zmeny vzdelávacej ustanovizne – kópia dokladu o vyradení z pôvodnej ustanovizne
– index odbornosti a záznamník zdravotníckych výkonov – len v prípade, ak Vám bol vydaný inou vzdelávacou ustanovizňou

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia (.pdf)
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (.pdf)