Atestácie

Termín špecializačnej skúšky

Termín špecializačnej skúšky bude uvedený v časovom predstihu 2 mesiac.

Miesto konania: knižnica Detskej kliniky LF UK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Pediatria č. A 041

Pediatria je špecializačný odbor medicíny. Zaoberá sa v teórii a praxi problematikou zdravého a chorého dieťaťa od narodenia do 18. roku a ďalších 364 dní života. Zahŕňa teoretické vedomosti a praktickú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb detského veku, posudkovú, výskumnú činnosť, ktoré umožňujú kvalitnú všeobecnú a špecializovanú starostlivosť v pediatrii ambulantnou a ústavnou formou.

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria je absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.).

Dĺžka trvania špecializačného štúdia v SR na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zo dňa 26. 4. 2005 je 5 rokov. Má teoretickú a praktickú zložku vzdelávania. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Študijný poriadok pre špecializované štúdium (.doc)