Žiadosť o odber archivovaného materiálu

Žiadosť o odber archivovaného materiálu

Odber a archivácia materiálu na genetické vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou diferenciálnej diagnostiky ochorení nejasnej etiológie. Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky ako súčasť špecializovaných centier 2. detskej kliniky zabezpečuje pre potreby lekárov izoláciu a archiváciu nukleových kyselín, ktorá je uvedená na žiadanke o genetické vyšetrenie (výskumné a grantové projekty). V prípade žiadosti o izoláciu a archiváciu vyšetrovacieho materiálu je potrebné odobratý materiál spolu s kompletne vyplnenou žiadankou zaslať na adresu laboratória. Pacient, resp. jeho zákonitý zástupca svojim podpisom žiadanky vyjadrí súhlas s izoláciou a archiváciou odobratého materiálu a možnosti jeho ďalšieho využitia na výskumné účely. V prípade žiadosti o odber archivovaného materiálu je potrebné vyplniť tlačivo Žiadanka na odber archivovaného materiálu, v ktorom je potrebné uviesť o aký objem archivovaného materiálu má žiadateľ záujem. Laboratórium na základe vyplnenej žiadosti zabezpečí odoslanie materiálu na adresu žiadateľa, resp. pripraví materiál na osobný odber.

 

Žiadanka na odber archivovaného materiálu