Letná prax

Na 2. detskej klinike LFUK a DFNsP môžu študenti 5. ročníka absolvovať povinnú letnú prax z pediatrie, ktorá trvá 2 týždne (80 hodín). Na prax je potrebné sa zapísať v dostatočnom časovom predstihu na sekretariáte kliniky, po predchádzajúcej dohode s prednostom kliniky. Letná prax sa začína o 8.00 hod. Študent počas praxe bude pridelený k lekárovi, pod vedením ktorého bude pracovať. Potvrdenie o absolvovaní praxe udeľuje prednosta kliniky, zápočet zapisuje garant predmetu. Na zápis do 6. ročníka je potrebné potvrdenie o absolvovaní letnej praxe priniesť so sebou!

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezúvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste oblečenia musí byť upevnená identifikačná kartu študenta.

Najneskôr v deň nástupu na prax je potrebné predložiť “Posudok o zdravotnej spôsobilosti“.